Logo
2024 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2024 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2024

OTURUM

1

SAYFA

1

Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

     

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

   Gündemin birinci maddesinde yer alan Denetim Komisyonu Üye Seçimine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde belirtilen belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacak denetim komisyonu üyeliğine Sermet KUZU, Memet KASAP ve Osman DUTLU aday oldular. Üyelere mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtılarak yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucunda 1 oyun boş olduğu, Sermet KUZU 12 Oy, Osman DUTLU 12 Oy ve Memet KASAP 10 Oy aldığından Denetim Komisyonu üyeliklerine en çok oy alan Sermet KUZU, Memet KASAP ve Osman DUTLU’nun getirilmesine 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (k) fıkrasına dayanılarak oybirliği  ile karar verildi.

 

    Gündemin ikinci maddesinde yer alan Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin   2023 yılında çalıştırılan 3 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi meclise okunarak görüşülmeye başlandı, 

    Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 02.01.2024 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

     Aşağıdaki tabloda 2023 yılında çalıştırılan 3 adet tam zamanlı sözleşmeli personellerin sözleşme yapılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinin 3.Fıkrası gereğince aşağıda tabloda belirtilen ücret üzerinden çalıştırılmasına, 3 adet sözleşmeli personellerin 01.01.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşmesinin yenilenmesine, yapılacak olan sözleşmeleri Belediye Başkanı tarafından imzalamak üzere yetki verilmesine   sözleşme imzalanmasından sonra sözleşme örneklerinin 01.02.2024 tarihine kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, Mecliste yapılan oylamada Hüseyin OCAKÇI, Şahin SARIGÜLLÜ ve Sibel PEYKER çekimser oyunu kullandıkları, diğer 10 meclis üyesinin kabul oyuyla 5393 sayılı kanunun 18. Maddesince oyçokluğuyla karar verildi. 

 

Sıra No

Ünvanı

Adet

Ücret

1

Mühendis (Tam Zamanlı)         1

24.154,52 TL

2

Tekniker (Tam Zamanlı)         1

19.621,76 TL

3

Diyetisyen (Tam Zamanlı)

1

19.099,62 TL

                                                                                            Toplam 3 personel 

 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2024 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2024

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

     Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Ücretinin Belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 165 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 7. Fıkrasında “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denildiğinden.” 

     Belediye Başkan Yardımcısı ….. 1 aylık ödeneğinin brüt olarak, …… TL olarak kabulüyle ilgili olarak, mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in çekimser oyunu kullandıkları, Diğer 10 meclis üyelerinin kabul oyuyla Belediye Başkan Yardımcısı ….. maaşının 15.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere brüt ….. TL olmasına oy çokluğuyla karar  verildi.

 

    Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Kadro İptal ve İhdas ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih ve 164 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

     5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini belirleyen 18. Maddesinin l) bendinde “ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” denildiğinden.

      Belediyemizde 1 adet 5 Derecelik Tahsildar kadrosu, 1 adet 7 Derecelik Memur kadrosu,  1 adet 9 Derecelik Tekniker kadrosu, 1 adet 7 Derecelik Mühendis kadrosu, 1 adet 7 Derecelik Tekniker kadrosu, 1 adet 1 Derecelik Veteriner kadrosu,1 adet 7 Derecelik Tekniker kadrosu olmak üzere toplam 7 adet kadronun  iptal edilmesine; 

     İptal edilen kadroların yerine 1 adet 3 Derecelik Tahsildar kadrosu, 1 adet 4 Derecelik Memur kadrosu,  1 adet 6 Derecelik Tekniker kadrosu, 1 adet 4 Derecelik Mühendis kadrosu, 1 adet 4 Derecelik Tekniker kadrosu, 1 adet 6 Derecelik Veteriner kadrosu,1 adet 3 Derecelik Tekniker kadrosu olmak üzere toplam 7 adet kadronun ihdas edilmesine oybirliğiyle karar verildi .

 

   Gündemin beşinci maddesinde yer alan 10 yılı aşan su sayaçlarının yenilenmesi ile ilgili Su İşleri Müdürlüğünün 29.12.2023 tarih ve 90 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 07.12.2023 tarih ve 5312644 sayılı yazısında; İlçemiz genelinde aktif bulunan su abonelerinin sayaçlarının marka,model,sınıf,seri no ve en son damgalandığı yıl gibi bilgilerinin açık bir şekilde istenmiştir.06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde ilçemiz de etkilenerek bir çok bina yıkılmış  ve kalan binalarımızdan bir çoğu ağır hasar alarak yıkılmıştır. Bu nedenlerden dolayı ilçemizde bulunan aktif abonelerin su sayaçlarının bir çoğu da hasar almış yada kullanılamaz hale gelmiştir.

     İlçemiz genelinde aktif olarak kullanılan su sayaçlarının yönetmeliğe göre 10 yılda bir bakım ve onarımı yapılması gerektiğinden, mevcut abonelerimizin sayaç bakım onarımlarının yapılması daha maliyetli olacağından, İlçemiz genelinde bulunan aktif 10 yılı aşmış olan su sayaçlarının, abonelere herhangi bir yük getirilmeden masraflar Belediye bütçesinden karşılanacak şekilde   yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2024 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

04.01.2024

OTURUM

1

SAYFA

      3 

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

 

    Gündemin altıncı maddesinde yer alan Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün Prim Borçlarımıza karşılık Belediye olarak verilen  Ali Erdemoğlu Mahallesi 1289 ada 1 parsel ve 1088 ada 12 parsel taşınmazlar için 13.12.2023 tarih ve 86099201 yazı ile fiyat teklif yazısı ile ilgili İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih ve 2 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

    İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi 1289 ada 1 ve 1088 ada 12 parselde bulunan taşınmazların Mülkiyeti Belediyemize aittir. Belediye Başkanlığımız ve Belediye başkanlığımıza bağlı Behesna İnş.Tem.Gıda Mob. Özel Eğitim San. ve Tic. A.Ş’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarına karşılık 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunun geçici 41. Maddesi gereği oluşturulan komisyonda; İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi 1088 ada 12 parsel 635,55 m²’lik kısım 2.139.000,00 TL,  İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi 1291 ada 1 parsel 1837,15 m²’lik kısım 3.996.000,00 TL ile kabul edilmesine, 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesi “E” bendi gereğince Mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı, gerekçeleri Belediyenin taşınmazlarının satılmasına karşı olmaları, başka bir kaynak bulanarak Belediyenin borçları ödenebilir, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

   Gündemin yedinci maddesinde yer alan Adıyaman İli Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmaz için Vatandaşlarımızdan Mustafa SUCU'nun 27.11.2023 tarih ve 1081 sayılı İmar Plan Değişikliği talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih ve 2 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

   

   Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Aşağısarhan Mahallesi Muhtarı Hacı NERGİZ , Korupınar Mahallesi Cengiz AYDINGÜZEL, Ciritmeydan Mahallesi Muhtarı Murat OTHAN , Yenibesni Mahallesi Muhtarı Meltem ZENGİ , ve Dumlupınar Mahallesi Ahmet Canan SEMİZ 'in 06.12.2023 tarih ve 1145 sayılı dilekçe ile mahalle sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Yapı Yasaklı alandan çıkartılması ve önlemli alan olarak imar verilmesi talebi  ile ilgili İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih ve 2 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

    İlçemiz Aşağı Sarhan, Ciritmeydan, Dumlupınar ve Yenibesni Mahalleri sınırları içerisinde muhtelif alanlar yapı yasaklı alan olarak İmar Planına İşlenmiştir. Söz konusu olan alanları da kapsayan alanda ve İlçemiz sınırlarında Mikro bölgeleme yapılmış olup, İmar Planında ve İl Afet Müdürlüğü envanterinde Afete Maruz Olmayan bölgelerde ve Mikro Bölgeleme raporuna göre Uygun Alan ve Önlemli alan olarak tescillenen alanların Mülkiyet sahiplerinin İmar Plan teklifi Başvuruları kabul edilmesinde Sakınca Olmadığı, Mer-i İmar Planında Vatandaşlarımızın Mülkiyet hakkını kısıtlayan her türlü jeolojik yasaklı alanda Bakanlıkça yapılmış olan, 11.05.2023 tarihinde onaylanan Mikro Bölgeleme Etüdüne göre yapılmasında; 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesi gereğince yapılan açık oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi.   

 

 
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2024

OTURUM

1

SAYFA

      4

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

   Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan vatandaşlarımızdan Memet BÜLBÜL , Zeynel Abidin TEMEL ve Arif DEMİREL'in 06.12.2023 tarih ve 1144 sayılı dilekçe ile Yerinde Dönüşüm Yapılacak alanların emsal artırılması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih ve 2 Tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

 

     İlçemiz Erdemoğlu ve Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi sınırlarında yoğun bir şekilde Kümelenmiş olan, Ağır Hasarlı yapıların Eski Yenikent evlerinin bulunduğu alanda, 392, 393 ve 394 nolu adaları kapsayan alanda Yerinde Dönüşüm işlemi yapılmaktadır. Vatandaşların 7452 sayılı kanunla gelen işlemi daha hızlı ve ölçekli bir biçimde yapabilmeleri ve Mimari Proje çözümlemelerinin rahat yapılabilmesi için İmar Planında Konut Alanı olarak planlı olan alanların Konut ve Ticaret alanına dönüşmesine, yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 6 kat ve emsali 1,80 olan Mer-i İmar planının Ayrık Nizam konut ve ticaret alanı 6 kat ve 2,00 Emsale çıkmasında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği emsal ve Nüfus hesabını korumak kaydıyla İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup,  5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince,  Mecliste yapılan oylamada Hüseyin OCAKÇI’nın çekimser oyunu kullandığı, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.    

 

    Gündem dışı olarak onuncu maddede yer alan İlçemiz vatandaşlarından Mehmet KAHRAMAN’ın adının bir caddeye verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2024 tarih ve 93 tarihli müzekkeresi meclise okunarak yapılan görüşme sonucunda; 

 

      İlçemiz Eskiköy (Sugözü) sınırlarında bulunan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilçemiz Eskiköy sınırlarında bulunan deprem konutlarının bulunduğu alanda isminin oluşacak herhangi bir yola verilmesine, mecliste yapılan oylamada 5393 sayılı Belediye Kanunun 81. maddesi ve 18 inci maddesinin (n) fıkrası gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

       Eyyup Mehmet EMRE                      Mehmet ERTAŞ                          Ömer ORAL

       Belediye Başkanı                           Meclis Katibi                               Meclis Katibi