Logo
2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN 2.OTURUM MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN 2.OTURUM MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI 

       

       KARAR TARİHİ: 10.11.2023  

 

 

KARAR NUMARASI: 11/116  

 

 

Belediye meclisini teşkil edenlerin Adı, Soyadı

 

Başkan ; Eyyup Mehmet EMRE

MECLİS ÜYELERİ: Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARARI 

            2. OTURUM

 

            KONU : BÜTÇE KARARNAMESİ 

 

             2024 Mali yılına ait Bütçe Kararnamesinin görüşülmesine başlandı.

           

            1- Belediye Birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 433.419.541 TL (Dörtyüzotuzüçmilyondörtyüzondokuzbinbeşyüzkırkbir TL) ödenek verilmiştir.

 

            2- Belediye Bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması) cetvelinde gösterildiği gibi toplam 433.419.541 TL (Dörtyüzotuzüçmilyondörtyüzondokuzbinbeşyüzkırkbir TL) olarak tahmin edilmiştir.  

 

            3- 2023 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır. 

 

            4- Gelir çeşitlerinin her birinin dayanağı,  hükümleri gösterir bağlı (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında yürürlükteki mevzuata aykırı olarak hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket halinde ilgililer hakkında 5393 sayılı kanun uygulanacaktır.

 

            5- Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösteren Sermaye Giderleri dolayısıyla Belediye Başkanı, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

            6- 6245 Sayılı Harcırah Kanunun 8. maddesi gereğince resmi bir görevi bulunmayanlara, yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri, (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

            7- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

             

            a) Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli

 

            b) Gelecek yıllarda geçici yüklemelere girişmeye izin verilen hizmetleri gösterir (G) cetveli

 

            c) Resmi bir görevi bulunmayanlara verilecek harcırahları gösterir (H) cetveli

 

           d) 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesine göre ihdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli

 

           e) 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. maddesine göre ihdas edilen sürekli işçi kadrosunu gösterir (K-2)  cetveli

 

           f) Bütçe giderleri harcama kalemlerinden yapılacak giderler ve bunların kayıt edileceği kodları gösterir (R) cetveli 

 

           g) 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) cetveli 

 

           h) Bütçenin personel giderlerine ait 01 harcama kalemi toplamını, belediye gelirleri toplamına göre oranını gösterir cetvel

           

   

 

 

 

2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN 2.OTURUM MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI 

       

       KARAR TARİHİ: 10.11.2023 

 

 

KARAR NUMARASI: 11/116 

 

 

Belediye meclisini teşkil edenlerin Adı, Soyadı

 

Başkan; Eyyup Mehmet EMRE

MECLİS ÜYELERİ: Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

             ı)   Ödenek cetveli (A)  (örnek 14)

 

             i)  Gelirlerin ekonomik sınıflandırılma cetveli (B) (örnek 15)

 

             j) Çok yıllı gider bütçesi cetveli (örnek 18)

 

             k) Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli 

                  (örnek 7 – 8 )

             l) Çok yıllı gelir bütçesi  (örnek 19)

 

             8- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda ve diğer gelirler ise meclis tarafından tayin edilecek zamanlarda eşit taksitle tahsil edilir.

             

 9- 4109 Sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 11. maddesine göre, 1 yıl önceki gerçekleşen nakdi tahsilatın azami  % 2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05 04 07 51-  muhtaç asker ailesi yardım maddesine konur. Bu tertipten yılı içerisinde harcanmayıp artan ödenekler, ertesi yıl bütçesine belediye encümenince devir eden ödenek olarak aktarılacaktır.

 

            10- 5 yıllık imar planı uygulaması ile ilçenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin karşılarında belirtilen miktarda borçlanmaya Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.

 

            11- Belediye Muhasebe Usulü Nizamnamesinin 30. maddesi gereğince yılı içerisinde mutemetlere acil ve lüzumu halinde verilecek olan avanslar, mali yılı bütçe kararnamesinde belirtilen miktarda avans verilmesi uygulanacaktır.

 

            12- Belediyede çalışan işçilere ödenen yevmiye ve sosyal hakları, belediye ile ilgili sendika arasında yapılan sözleşme kapsamına giren yevmiye ve sosyal yardımlar, sözleşme çerçevesi içerisinde işçilere ödeme yapılır.

 

            13- Çevre temizlik vergisi, kanunun belirttiği oranda ilave edilerek tahsili cihetine gidilmesine.   

             

            14- Belediyeye vergi, resim ve diğer alacaklardan dolayı müddetleri içerisinde ödemeyenlerden, Amme Alacakları Kanununa göre gecikme cezası alınmasına.

 

            15- İş bu Bütçe Kararname hükümleri 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girerek 31.12.2024 tarihine kadar bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

 

            16- 2024 Mali yılına ait Bütçe Kararnamesinin 16. maddeden ibaret olmak suretiyle kabulüne, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise bütçe denetiminin sağlıklı olmaması, bütçe hakkında detaylı bilgi alınamaması, İştiraklerin faaliyetlerinin bilinmemesi, diğer üyelerin kabul oyuyla 2024 Bütçe Kararnamesinin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

                

        Eyyup Mehmet EMRE                                   Mehmet ERTAŞ                       Ömer ORAL

        Belediye Başkanı                                              Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi