Logo
2023 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EKİM  AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.10.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Sermet KUZU,Mehmet ERTAŞ,Halit KARA,Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in  iştirakleri ile toplandı.

 

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesinde yer alan 3. Derecelik Afet İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1. derecelik Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 29.09.2023 tarihli müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı.

   Belediyemizde 3. Derecelik Afet İşleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Derecelik Afet İşleri Müdürlüğü kadrosunun olarak ihdas edilmesi ile ilgili olarak mecliste yapılan oylamada, Şahin SARIGÜLLÜ, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in çekimser oyunu kullandığı, diğer 10 meclis üyesinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 

    Belediyemizin esnafa olan borçlarını ödemek, alt yapı ve üst yapı işlerinde, park ve bahçeler, tekstil kent ile üzüm paketleme tesislerindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yurtdışı ve yurtiçi kamu bankaları, özel bankalardan işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den gayri nakdi kredi kullanılması.

 Belediyemizin esnafa olan borçlarını ödemek, alt yapı ve üst yapı işlerinde, park ve bahçeler, tekstil kent ile üzüm paketleme tesislerindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yurtdışı ve yurtiçi kamu bankaları, özel bankalar işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 100.000.000,00 (yüzmilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet EMRE’nin yetkili kılınmasına, mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Hüseyin OCAKÇI, Seyit İrfan IRMAK ve Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise detaylı olarak bilgi paylaşımı yapılmadığından, Eyyup Mehmet EMRE, Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ,Halit KARA,Hasan SABAK, Memet KASAP ve Osman AYDIN’ın kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verilmiştir. 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.10.2023

OTURUM

1

SAYFA

2

Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Sermet KUZU,Mehmet ERTAŞ,Halit KARA,Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in  iştirakleri ile toplandı.

   

 Revize alt finansman anlaşması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi 

   

  İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Avrupa Birliği Suriye Krizine Karşı Bölgesel Güven Fonu (MADAD) “ kapsamında, Bankanın Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla temin ettiği ve Belediyemize bu kapsamda yürütülecek projelerin finansmanı için kullandırılacak olan 936.270,90 Avro tutarındaki hibeye ilişkin olarak 2. Revize Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapamaya Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet EMRE’nin yetkili kılınmasına Belediye Meclisince oybirliğiyle karar  verilmiştir.   

 

    Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Ali Erdemoğlu Mahallesi 1106 ada 6 parselde ilave imar planı ve 1109 ada'da plan değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 980 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

   İlçemiz Ali Erdemoğlu Mahallesi sınırlarını kapsayan alanda 1109 ada 1 parsel üzerinde yapılması planlanan Adliye binası için iş bu plan düzenlenmekte olup, söz konusu alan Mer-i imar planında ortaöğretim alanı olarak planlı olup iş bu İmar planı ile de ortaöğretim alanı olarak planlı olan alanın Resmi Kurum Alanına dönüşümünü de  sağlamaktadır. Ortaöğretim alanına karşılık aynı bölgede yine ortaöğretim alanı iş bu planın içerisinde 1106 ada 6 parselde karşılanmıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği nüfus artışı bulunmadığı aksine ilçemizde sosyal donatı alanı miktarının artmasına neden olduğundan 3194 sayılı İmar kanununun 8. Maddesi gereği onaylanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince mecliste yapılan oylamada Hüseyin OCAKÇI’nın çekimser oyunu kullandığı, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

    Gündemin beşinci maddesinde yer alan Ali Erdemoğlu Mahallesi 330 ada 2 ve 3 nolu parselde İlave imar planı Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 980 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

    Gündemin altıncı maddesinde yer alan Çat Mahallesi 644 ada 2 nolu parselde Plan değişikliği komisyon raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 980 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    İlçemiz Çat Mahallesi 644 ada 2 parseli kapsayan alanda konut ve ticaret bölgesi olan alanın ticaret alanı olarak planlanmasını sağlamaktadır. Yapılan planlama ile zaten kullanımı devam eden zemin ticaret karakteristiği devam ettirilmiş, normal katlarda ticari fonksiyona dönüştürülmüştür. Yapılan plan değişikliği ile kat adedi ve yoğunluğu aynen korunmuştur. Fonksiyon değişikliği bölgenin teknik altyapı alanlarına herhangi bir yük getirmemektedir. Hatta konut kullanımının kaldırılması ile de nüfus azaldığından sosyal donatı alanı dengesini korumakla beraber oran artışı olmuştur. söz konusu olan imar planı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26 Maddesine Uygun Olduğundan 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi “B” bendi gereğince onaylanmasında herhangi bir sakınca bulunmamıştır.Mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Hüseyin OCAKÇI’nın çekimser, Seyit İrfan IRMAK, Sibel PEYKER’in red oyunu kullandığı, gerekçeleri ise talebin şahsi ve kişiye özel olduğundan, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

04.10.2023

OTURUM

1

SAYFA

      3 

    Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Sermet KUZU,Mehmet ERTAŞ,Halit KARA,Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in  iştirakleri ile toplandı.

 

 

   Gündemin yedinci maddesinde yer alan Gaziantep Caddesi üzerinde bulunan mevcut yol ile uyumsuzluğu bulunan parsellerde plan değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 980 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    İlçemiz Dumlupınar ve Ciritmeydanı mahallesinde sınır niteliğinde olan Gaziantep Caddesi üzerinde bulunan parsellerde yol sürekliliğini korumak üzerine planlanmıştır. İlçemiz Ciritmeydanı ve Dumlupınar mahallesinde sınır niteliği taşıyan Gaziantep caddesinin yol sürekliliğini devam edebilmesi için Ciritmeydanı Mahallesi 52 adada bulunan yola cepheli parseller ile Dumlupınar mahallesi 98 adada bulunup Gaziantep caddesine sınır olan parsellerde yola terk ve ihdasların oluştuğu görülmüştür. Yol sürekliliğinin devamı ve kamu zararının oluşmaması adına güzergâh üzerinde yol genişliğini korumak kaydıyla parsel sınırlarının izlerini koruyarak ötelenmesi doğru olacaktır. Söz konusu olan alan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesine uygun olduğundan, 3194 sayılı İmar kanununun 8.maddesi “b” bendi gereğince onaylanmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ,  Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in çekimser oyunu kullandığı, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

 

   Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Erdemoğlu Mahallesi 1280 ada’da ve batısında bulunan alan ile 770 ada 2 parselin Plan Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 980 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı 

  Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.     

   Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Akedaş Genel Müdürlüğü'nün 22.08.2023 tarih ve 1350 sayılı İmar Plan Tadilat Dilekçesine istinaden trafo yerleri ile ilgili plan değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 980 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

   İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan Trafo Alanlarının İmar Planına İşlenmesi hususunda İlçemiz muhtelif alanlarında yapı yoğunluğunun arttığı ve artan yapı yoğunluğuna mevcut teknik altyapının yetersiz kalacağı öngörüldüğünden Teknik Altyapı Hizmetlerinin daha verimli şekilde ulaşması hususunda planlanmıştır. Söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Nüfus Artışı bulunmadığından Mekânsal Planlar yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine uygun olup, 3194 sayılı İmar kanununun 8. Maddesi ‘b’ bendi gereğince yapılan açık oylama neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “C” bendi gereğince komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

    Gündemin onuncu maddesinde yer alan İlçemiz bütününde 06.02.2023 tarihindeki deprem sonrası oluşan sınır değişikliğinin düzeltilmesi için dönüşüm parametresinin uygulanması ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 980 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

 
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.10.2023

OTURUM

1

SAYFA

      4

    Belediye Meclisi Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Sermet KUZU,Mehmet ERTAŞ,Halit KARA,Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI ve Sibel PEYKER’in  iştirakleri ile toplandı.

   

  Gündemin onbirinci maddesinde yer alan İlçemiz bütününde yapılan mikro bölgeleme etüdü raporu doğrultusunda plan kararı alınması ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2023 tarih ve 980 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

    Gündem dışı olarak onikinci maddede yer alan 29.08.2023 tarih ve 698 kayıtlı Özgür ŞAN ve Sabahat ŞAN’ın talep dilekçesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.10.2023 tarih ve 997 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

 

 

 

 

     Eyyup Mehmet EMRE                  Mehmet ERTAŞ                          Ömer ORAL

     Belediye Başkanı                            Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      5

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

   

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

07.06.2023

OTURUM

1

SAYFA

      6

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN,Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.