Logo
2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

03.05.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

     

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

    Gündemin birinci maddesinde yer alan, Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ ‘in 2022 yılı kesin hesap ile ilgili cetveller meclise okunarak yapılan müzakereler sonunda Belediyemiz 2022 yılı kesin hesap cetvellerinin detaylı bir şekilde incelenmesi için Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 09.05.2023 tarihinde saat:15.00 da tekrar toplanılmasına oybirliği ile karar  verildi.

 

      Gündemin ikinci maddesinde yer alan Afet İşleri Müdür kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 19.04.2023 tarihli müzekkeresi meclise getirilerekgörüşmelere başlandı.

 

       9 Nisan 2023 tarihli 32158 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında D-10 kategorisinde yer alan belediyemizde kurulması zorunlu kadrolar arasına giren 1 adet 3 derecelik 10573 Unvan kodlu Afet İşleri Müdürü kadrosunun Belediyemizde ihdas edilmesine oybirliğiyle karar  verildi.

 

   Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Afet İşleri Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,  Su İşleri Müdürlüğü ve 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin aşağıda belirtilen ekteki cetvelde çıkarılan harcama kalemlerinde ödenek aşımı tespit edildiğinden ek ödeneğe ihtiyaç olduğuna dair Başkanın müzekkeresi meclise  okundu.

 

A-EK GİDER BÜTÇESİ 

 1. Fen İşleri Müdürlüğü                                                          : 10.000.000,00 TL

Karayolu Yapım İşleri ve Hizm.                : 10.000.000,00

 

 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü                                              : 2.500.000,00 TL

Atık Yönetimi Hizmetleri                         : 2.500.000,00

 

       03- Su İşleri Müdürlüğü                                                       : 5.500.000,00 TL

            Su temini İşleri ve Hizm.                             : 5.500.000,00

 

 1. Afet İşleri Müdürlüğü                                                          : 16.500.000,00 TL 

 

       05- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                  : 1.200.000,00 TL

             Kültür Hizmetleri                                         : 1.200.000,00

 

       06- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                     : 17.000.000,00 TL

 

     Buna göre yukarıdaki Müdürlüklerin harcama kalemlerinde kullanılmak üzere 52.700.000,00 TL Ek Ödenek ihtiyacına gereksinim duyulmaktadır.

 

     

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

03.05.2023

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

 

       B-GELİR/FİNANSMAN BÖLÜMÜ

04.02.02.51-  Altyapı Hizmetleri için Genel Büt.Al.Bağış ve Yard.  :  30.700.00.000 TL

04.02.02.99- Sermaye Nitelikli Diğer İşler için alıan bağış ve Yard. : 22.000.000,00 TL                                                                          Finansman Toplamı            52.700.000,00 TL

 

     Yukarıda İhtiyaç duyulan 52.700.000,00-TL. lik Ek Ödeneğin (Ek Bütçe),aynı cetvelin sağ tarafında belirtilen (B) Gelirler Bölümündeki aşağıdaki Finansmanlardan karşılanması ile ilgili olarak mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ ve Seyit İrfan IRMAKI’nın red oyunu kullandığı, gerekçesi harcamaların ne şekilde yapıldığının bilinmediği ve bütçenin iyi yönetilmediği, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla ek bütçenin onaylanmasına oyçokluğuyla karar  verildi.

 

     Gündemin dördüncü maddesinde yer alan su ücretlerinin güncellenmesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 02.05.2023 tarihli müzekkeresi meclise getirilerek görüşmelere başlandı.

     Erkenek İçme Suyunun cazibe ile İlçemize ulaşması nedeniyle Meskenlerden beher m³ su ücreti için 25 Tona kadar 1,00 TL KDV dahil, 25 Tondan sonra 2,00  TL  ( KDV Dahil)

      Resmi kurumlar, bankalar beher m³  Su ücreti için 1,50 TL (KDV Dahil), 25 Tondan sonra 3,00 TL (KDV Dahil) alınmasına, mecliste yapılan oturumda Seyit İrfan IRMAK’ın çekimser oyunu kullandığı, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.

 1.     Gündemin beşinci  maddesinde yer alan Dumlupınar 89 ada 42 nolu parselde Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 264 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 3.       Gündemin altıncı maddesinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 761 ada 2 nolu parselde Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 264 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 4.       Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 5.    Gündemin yedinci maddesinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1018 adanın güneyinde bulunan Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 264 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 6.       Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

03.05.2023

OTURUM

1

SAYFA

      3 

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın  iştirakleri ile toplandı.

 

 

     Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi 445 ada 5 parselin Kuzeyinde bulunan Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 264 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

      Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

     Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1287 ada 1 nolu parsel güneyinde bulunan Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 264 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

 

      Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 1.   Gündem dışı olarak meclis gündeminin onuncu maddesinde yer alan Belediyemiz envanterinde bulunan çöp kamyonu ve vb. taşıtların bedeli mukabilinde hizmet vermesi ve ücretinin belirlenmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdür V. Yusuf EROĞLU’nun  03.05.2023 tarihli müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

 

     Belediyemiz envanterinde bulunan çöp kamyonu ve vb. taşıtların ihtiyaç bulunması, çöp toplama işinin özelleştirme durumu olması, OSB Müdürlüğünün ihtiyaçları durumunda bedeli mukabilinde ücretli olarak hizmet verebilmesi ve ücretinin günlük 1.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

      Eyyup Mehmet EMRE                  Mehmet ERTAŞ                         Ömer ORAL

      Belediye Başkanı                            Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.