Logo
2023 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI
Geri
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

01.02.2023

OTURUM

1

SAYFA

1

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın iştirakleri ile toplandı.

     

    Toplantıya iştirak eden meclis üyelerine toplantıya katıldıklarına dair yoklama listesinin imzalattırılmasından ve 5393 Sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince bir önceki toplantıda alınan meclis kararlarının üyelere dağıtılmasından sonra gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

 

   Revize alt finansman anlaşması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi 

    İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Avrupa Birliği Suriye Krizine Karşı Bölgesel Güven Fonu (MADAD) “ kapsamında, Bankanın Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla temin ettiği ve Belediyemize bu kapsamda yürütülecek projelerin finansmanı için kullandırılacak olan 1.319.335,00 Avro tutarındaki hibeye ilişkin olarak 2. Revize Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapamaya Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet EMRE’nin yetkili kılınmasına Belediye Meclisince oybirliğiyle karar  verilmiştir.   

     

 1.     Gündemin ikinci maddesinde yer alan Adıyaman İl Özel İdaresinin 03.10.2022 tarih ve 190 sayılı meclis kararı ile Gençlerin Kişisel Gelişim ve Sosyal Gelişimini sağlamak projesi kapsamında yapımı devam eden Besni Tekstil Kent Projesine İl Özel İdaresinin 2.000.000,00 TL ile katkı sunacağı proje ortaklığı yapma ve eş finansman desteği  sağlama ile ilgili olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 23.01.2023 tarih ve 5 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.  
 3.      İlgi: Adıyaman İl Genel Meclisinin 03.10.2022 tarih ve 190 sayılı meclis kararı ile “Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimini Sağlamak” projesinin %50 ‘sinin karşılanması kararı verilmiştir.
 4.  

     5393 sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesi gereğince Belediyenin Diğer Kamu Kurumlarla Ortak İş ve Proje kapsamında “Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimini Sağlamak” Projesinin %50 ‘sinin Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından karşılanması kaydıyla, Adıyaman İl Özel İdaresi ile Ortaklık yapılmasına, Belediyenin Diğer Kamu Kurumlarla ortak iş ve Proje Ortaklığı yapmak Eş Finansman desteği altında gönderilecek olan 2.000.000,00 TL ‘nin Besni Belediyesi Vergi No:1620053929, Adıyaman Halk Bankası Bulvar Şubesi İban TR: 20 0001 2001 4960 0007 0000 24 hesabına gönderilmesine mecliste yapılan oturumda oybirliğiyle  karar verildi.

 

 1.     Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Tekstil Kent içerisinde bulunan 3 adet atölyenin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve encümene yetki verilmesi ile ilgili olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 23.01.2023 tarih ve 5 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.  

     Belediyemizce İpekyolu Kalkınma Ajansına sunulan proje ile kabul edilen 8.000 m2 kapalı alanda yaklaşık 800 kişiyi istihdam sağlamayı amaçlayan ve tekstil ürünlerinin üretileceği Tekstilkent içerisinde bulunan 3 Atölyenin 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi amacıyla 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “E” bendi gereğince Encümene yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi .

 

 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

01.02.2023

OTURUM

1

SAYFA

      2

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın iştirakleri ile toplandı.

   İlçemizde Atık Arıtma Tesisi Yapımı için SUKAP Projesinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş’den Kredi Kullanılması.

 İlçemizde Atık Arıtma Tesisi Yapımı için SUKAP Projesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 30.000.000,00 (otuzmilyon).-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin yetkilendirilmesine karar verilmesine mecliste yapılan oylamada oybirliğiyle karar verilmiştir.   

 1.     Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Mezbahane işletmecisi Engin ÖZTÜRK’ün hayvan kesim ücretlerinde zam talebi ile ilgili 27.01.2023 tarih ve 107 sayılı dilekçesi meclise getirilerek görüşmelere başlandı. 

     04.01.2023 tarih ve 01/02 sayılı meclis kararı ile Küçükbaş hayvan kesim ücreti 30,00 TL, Büyükbaş hayvan kesim ücreti kilogram başına 0,80 TL’ nin alındığı ve kesim ücretlerinin artırılması yönünde Mezbahane işletmecisi Engin ÖZTÜRK’ün ilgili dilekçesi mecliste okunmuştur.

       Mezhabane  işletmecisi Engin ÖZTÜRK çevre illere göre mezbahane kesim ücretlerinin düşük olduğunu, 2023 yılı itibariyle Adıyaman ve Kahramanmaraş ilinde küçükbaşın kesim ücreti 80,00 TL,  büyükbaş hayvan kesim ücreti ise kilogram başına 2,00 TL olduğunu alt fiyat küçükbaşın kesim ücreti 60,00 TL,  büyükbaş hayvan kesim ücreti ise kilogram başına 1,50 TL olmasını talep ettiği,   bu fiyatlar ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda zarar ettiğini bildirmiştir. Mecliste yapılan oylamada talebin komisyona havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

   Gündemin altıncı maddesinde yer alan Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili olarak Belediye Başkanı Eyyup Mehmet EMRE’nin 27.01.2023 tarihli müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı, 

    5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrasında “Belediyelerin gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vereceği ve gerekli desteği sağlayacağı, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenleyeceği, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda  üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararı ile ödül verebileceği ayrıca sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez”denilmektedir. İlçemizi temsil eden amatör spor kulüplerinin veya başka branştaki sporcuların üstün başarıları halinde ödül verilmesine ve talepleri halinde ihtiyaçları olan spor malzemeleri yardımının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrasında gereğince Belediye bütçesinin maddi imkânları verdiği ölçüde ayni ve nakdi yardım yapılmasına Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.   

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

  

KARAR TARİHİ

01.02.2023

OTURUM

1

SAYFA

      3 

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın iştirakleri ile toplandı.

 

 

 1.     Gündemin yedinci maddesinde yer alan Oyalı Mahallesi 1255 ada 2 ve 3 nolu parsellerde Plan Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.      İlçemiz Oyalı Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan alanın Mülkiyeti Belediyemize aittir. Söz konusu olan alan ilçemizin kuzeyinde yer almakta olup kendisine has bir coğrafyası ve doğal güzelliği mevcuttur, bu alanda halkımızın toprak ile bütünleşmesi, ilçemizin en önemli değeri bağcılığın öneminin artırılması amacıyla, 2. Konut alanı olarak İmar Planı yapılmasına 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandıkları, gerekçeleri ise Belediye mülklerinin satışına karşı olmaları, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla  komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 
 3.  
 4.    Gündemin sekizinci  maddesinde yer alan İlçemiz Ciritmeydan Mahallesi 63 ada 85 ve 249 parseller ile 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1277 ada 1 parsel, 1287 ada 1 parsel ve 1006 ada'da plan değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 1.     Gündemin dokuzuncu  maddesinde yer alan Ali Erdemoğlu Mahallesi 250 ada 42 ve 44 parsellerde Plan Değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 1.   Gündemin onuncu  maddesinde yer alan Erdemoğlu Mahallesi 1280 adada Plan Değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

    Söz konusu olan alan ilçemiz Erdemoğlu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunmakta olup, Mer-i İmar Planında park alanı, Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis alanı ve Aile Sağlığı Merkezi Alanı olarak imarlıdır. Söz konusu olan alanda sosyal donatı alanı dengesini korumak erişebilirliği artırmak amacıyla park alanının Erdemoğlu Mahallesi 506 adanın güneyinde bulunan alana planlanması uygun olacağından sosyal donatı alanı dengesi bozulmaksızın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereğince uygun olduğundan imar planının yapılması İmar komisyonunca uygundur.

    Mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandıkları, gerekçeleri ise Belediye mülklerinin satışına karşı olmaları, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla komisyon raporunun kabulüne oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

01.02.2023

OTURUM

1

SAYFA

      4

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın iştirakleri ile toplandı.

 1.    
 2.   Gündemin onbirinci  maddesinde yer alan İlçemiz Dumlupınar, Pınarbaşı ve Yenibesni Mahallesinde yerinde dönüşüm yapılması için plan değişikliği Komisyon Raporu ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 3.  

    Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 1.     Gündemin onikinci  maddesinde yer alan Besni İlçe Müftülüğü'nün 17.01.2023 tarih ve 3321178 sayılı yazısı ile Oyalı Mahallesi Demir obası 137 ada 14 parselde bulunan taşınmazın Cami Yeri olarak tahsis edilmesi hakkında ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;

     İlçemiz Oyalı Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan alan Oyalı köy tüzel kişiliğinden belediyemize geçmiş bu alanda da köyün ihtiyacını karşılayan Cami yapılmıştır. 17.01.2023 tarih ve 112 sayılı üst yazı ile tahsis talebinde bulunulmuştur. Söz konusu olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi “E” bendi gereğince 25 yıllık tahsis edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 1.    Gündemin onüçüncü  maddesinde yer alan İlçemiz Erdemoğlu mahallesi 770 ada 2 parselde plan değişikliği ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.  

     Söz konusu olan plan değişikliğinin, teknik detaylarının daha detaylı incelenmesi yerinde incelenip karar verilmesi üzerine bir sonraki meclis gündeminde görüşülmesi üzerine 5393 sayılı belediye kanunun 18. Maddesi “C” bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 1.      Gündemin ondördüncü  maddesinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 1293 ada 1 parsel taşınmazın satışı için Encümene yetki verilmesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı ;
 2.  

        İlçemiz 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi Sınırları dâhilinde bulunan 1293 Ada 1 Parsel 2103.21metrekarelik Alan İmar Planında konut alanı, Ayrık Nizam 21,50 metre emsal 2,40 olarak imarlıdır. Söz konusu olan alanı belediyemiz Altyapı Üstyapı ve diğer hizmetlerde satılmak üzere satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesi “E” bendi gereğince mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandıkları, gerekçeleri ise Belediye mülklerinin satışına karşı olmaları, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla   karar verildi. 

 

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

01.02.2023

OTURUM

1

SAYFA

      5

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler, Osman DUTLU, Sait Cengiz BABA, Ömer ORAL, Şahin İŞİTMEN, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Halit KARA, Hasan SABAK, Memet KASAP, Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın iştirakleri ile toplandı.

 

 1.    Gündemin onbeşinci maddesinde yer alan Adıyaman İl ve İlçeleri Kültür Eğitim Sağlık ve Gelişim Vakfı'nın 26.12.2022 tarih ve 1842 kayıt nolu Dilekçesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve 101 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

      İlçemiz 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi 740 ada 1 nolu parselde Adıyaman İli ve İlçeleri Kültür Eğitim Sağlık ve Gelişim Vakfı’nın belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile 28.05.2010 tarih ve 59 sayılı encümen kararı ile satın alındığı, Yurt yapımı kaidesiyle Belediyemizden 10.10.2013 tarihinde yapı ruhsatı aldığı, ilçenin gelişim dinamikleri ile de 2015 ve 2017 yılında yenilemeler yapıldığı yine geçen süre zarfında İlçe Kaymakamlığı’ndan alınan görüşe istinaden “Yurt yapımına ihtiyaç olmadığı” beyan edilmiştir.Buna istinaden ise Satış Yapılırken “Öğrenci yurdu yapılmak şartıyla satılmıştır” şerhinin kaldırılması istenilmektedir.

      Mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandıkları, gerekçeleri ise yurt alanının konut alanına çevrilmesi ve talebin kişisel düzenleme olduğu, diğer meclis üyelerinin kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi. 

 

 1.     Gündem dışı olarak meclis gündeminin onaltıncı maddesinde yer alan Behesna İnş. Tem. Enerji Gıda Mobilya Özel Eğitim San. ve Tic. A.Ş’ne Sermaye Aktarımı  ile ilgili olarak Behesna İnş. Tem. Enerji Gıda Mobilya Özel Eğitim San. ve Tic. A.Ş’nin 26.01.2023 tarih ve 153 sayılı müzekkeresi meclise okunarak görüşülmeye başlandı;

    Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Behesna İnş. Tem. Enerji Gıda Mobilya Özel Eğitim San. ve Tic. A.Ş’ nin iş ve işlemleri yapabilmesi ve ihalelere katılım sağlaması piyasadan daha uygun şartlarda alım yapabilmesi için 7.000.000,00 TL (yedimilyon) ayni sermaye aktarımı yapılmasına, Mecliste yapılan oylamada Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Seyit İrfan IRMAK ve Hüseyin OCAKÇI’nın red oyunu kullandıkları, şirketin büyük oranda zarar ettiği, iyi işletilemediği ve Belediyeye mali yük oluşturması, diğer meclis üyelerinin kabul oyuna karşılık 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-(i) maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

   Gündem dışı olarak meclis gündeminin onyedinci maddesinde yer alan yer alan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Su İşleri Müdürlüğü ve 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinin aşağıda belirtilen ekteki cetvelde çıkarılan harcama kalemlerinde ödenek aşımı tespit edildiğinden ek ödeneğe ihtiyaç olduğuna dair Mali Hizmetler Müdürü Cevdet KİLİNÇ’ın müzekkeresi meclise  okundu. 

A-EK GİDER BÜTÇESİ 

 1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                          : 12.000.000,00 TL

05.04.04.01-Yiyecek Amaçlı Tranferler             : 12.000.000,00 TL 

 

07- Su İşleri Müdürlüğü                                                : 25.000.000,00 TL

03.02.03.03-Elektrik Alımları                           : 25.000.000,00 TL 

     Buna göre yukarıdaki Müdürlüklerin harcama kalemlerinde kullanılmak üzere 37.000.000,00 TL Ek Ödenek ihtiyacına gereksinim duyulmaktadır.

     Yukarıda İhtiyaç duyulan 37.000.000,00-TL. lik Ek Ödeneğin (Ek Bütçe),aynı cetvelin sağ tarafında belirtilen (B) Gelirler Bölümündeki aşağıdaki Finansmanlardan karşılanması ile ilgili olarak mecliste yapılan oylamada oybirliğiyle karar verildi.

 

 

        Eyyup Mehmet EMRE                      Mehmet ERTAŞ                          Ömer ORAL

        Belediye Başkanı                           Meclis Katibi                               Meclis Katibi

 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

      6

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 1.    
 

T.C.

BESNİ BELEDİYESİ

2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ZAPTI

 

KARAR TARİHİ

04.01.2023

OTURUM

1

SAYFA

7

    Belediye Meclisi Başkan Eyyup Mehmet EMRE başkanlığında, Üyeler ,Osman DUTLU,Sait Cengiz BABA,Ömer ORAL, Sermet KUZU, Mehmet ERTAŞ, Hasan SABAK,Memet KASAP,Şahin SARIGÜLLÜ, Osman AYDIN, Battal COŞKUN, Seyit İrfan IRMAK, Hüseyin OCAKÇI, ve Sibel PEYKER’in iştirakleri ile toplandı.

 

 1.