Logo
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
Geri

T.C.

 

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     ARSA SATIŞ İHALE İLANI

 

 

MAHALLE

ADA-     PARSEL

YÜZLÇÜMÜ(m2)

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL                    ( KDV HARİÇ )

GEÇİÇİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ 

İHALE SAATİ

Ali Erdemoğlu

1289/1

1.837,15

Arsa

Konut dışı kentsel Çalışma Alanı Yençok 7,50 m2   emsal 1,00

2.650.000,00 TL

80.000,00 TL

28.07.2023

14:00

 

 

            1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tabloda belirtilen İlçemiz, Ali Erdemoğlu Mahallesi 1289 ada 1  parselde kayıtlı imar planında İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Y ençok 7,50 m2 ve Emsal 1,00  olarak imarlı olan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile satılacaktır.

2- İhale 28.07.2023 tarihine müsadif Cuma günü  saat 14:00 ‘de Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3-  İhaleye iştirak edeceklerin 80.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Halk Bankası Besni Şubesindeki TR31 0001 2009 1820 0007 0000 02 hesabı carisine yatırmaları şarttır.

4- İhaleye iştirak edeceklerin İhale ile ilgili şartnameyi mesai saatleri  içerisinde 1.000,00 TL. karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Servisinden temin edilebilir. Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.

5- Taşınmazın satış  bedeli ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin 07.08.2023 tarihine kadar sözleşme imzalanmasına mütakip  arsa satış bedelinin yarısını ödemesine , kalan kısmının ise 07.09.2023 tarihine kadar arsa satış bedelinin tamamı ödenecektir.KDV hesaplanacaktır.

 

6- İhale  üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler,tapu devir işlemleri için oluşacak  giderleri, karar ve damga vergisi , resim ve harç giderleri ile ödenecek tüm masraflar İhale  üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir

7- İstekliler dilekçelerini (yeterlilik dosyalarını) 28.07.2023 Cuma günü saat 13.00’ a kadar Besni Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8-  Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır

         9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

         10- İhale Komisyonu ( Encümen ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

        11- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

     İstekli gerçek kişi ise;

1) Kanuni ikametgâhı olması, 2) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi, 3) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname, 4) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 5) Noterden tasdikli imza sirküleri,  6) Nüfus Cüzdanı sureti, 7) Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı, ( Şartname bedeli 1.000,00 TL ) 8) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 9) Vergi Dairesine ve Besni Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2023 Yılı) 10) Adli Sicil Kaydı Belgesini sunmaları şarttır.

İstekli tüzel kişilik ise;

1) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna ihalelere katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge, 2) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak ( İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,  3) Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu olmadığına dair belge (Kurumlar Vergisi, K.D.V,Stopaj vb) (2023 Yılı) 4) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına dair belge, (2023 Yılı) 5) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,  6) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 7) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname 8) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Şartname bedeli 1.000,00 TL ) 9) Besni Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (2023Yılı)

 

Keyfiyet ilan olunur.